Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Начало За Нас Услуги Полезно Контакти
Начало - Българска версия English version

Финансов календар - Октомври

финансов календар

10 октомври - внасяне на удържани лични данъци върху доходи от трудови и извънтрудови правоотношения

10 октомври – внасяне от възложителя и от самоосигуряващите се лица на дължими за м. септември осигурителни вноски върху доходи по извънтрудови правоотношения

10 октомври - подаване на Интрастат декларация с данни за м. септември.

14 октомври - подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри, както и на VIES-декларация, ако има задължение по ЗДДС и внасяне на дължимия ДДС за м. септември.

14 октомври - подаване на акцизна декларация по ЗАДС и внасяне на дължимия акциз за м. септември.

15 октомври - внасяне на месечна авансова вноска за корпоративния данък, ако предприятието е приключило за предходната година с облагаема печалба и отчетените нетни приходи от продажби за предходната година превишават 200,000 лв.

15 октомври - внасяне на тримесечни авансови вноски за корпоративния данък, ако предприятието е отчело данъчна загуба или нулева облагаема печалба за предходната година.

15 октомври - лицата, упражняващи свободна професия, внасят авансов данък за трето тримесечие на годината.

15 октомври - внасяне на еднократните данъци върху разходите за представителни мероприятия, разходи за социални придобивки, предоставени в натура, разходи, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозни средства и разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и за застраховки “Живот”, начислени за м. септември.

31 октомври – деклариране на удържания данък върху доходите на чуждестранни лица, платен през третото тримесечие на годината.

31 октомври
- внасяне на удържаните данъци при източника за доходи на чуждестранни лица, начислени през м. септември, ако със съответната държава, на която е местно лице получателят на дохода, няма сключена СИДДО, и за доходи, начислени през м. юли, ако със съответната държава има сключена СИДДО.

31 октомври - изготвяне на тримесечни отчети за третото тримесечие на годината и одиторски преглед върху тях.

31 октомври – внасяне на патентен данък за последното тримесечие на годината(четвърта вноска).
гр. Русе, ул. Църковна Независимост 2, тел. 082/834 348, 0888 963 545 Web Design: web-design

финансов календар - Януари месец Финансов календар - Март Финансов календар - Април Финансов календар - Май Финансов календар - Юни Финансов календар - Юли Финансов календар - Август Финансов календар - Септември Финансов календар - Октомври Финансов календар - Ноевмри Финансов календар - Декември Финансов календар - Февруари