Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Начало За Нас Услуги Полезно Контакти
Начало - Българска версия English version

Финансов календар - Ноември

финансов календар


10 ноември - внасяне на удържани лични данъци върху доходи от трудови и извънтрудови правоотношения.

10 ноември – внасяне от възложителя и от самоосигуряващите се лица на дължими за м. октомври осигурителни вноски върху доходи по извънтрудови правоотношения.

10 ноември - подаване на Интрастат декларация с данни за м. октомври.

14 ноември - подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри, както и на VIES-декларация, ако има задължение по ЗДДС и внасяне на дължимия ДДС за м. октомври.

14 ноември - срок за подаване на акцизна декларация по ЗАДС и внасяне на дължимия акциз за м. октомври
.

15 ноември - внасяне на месечна авансова вноска за корпоративния данък, ако предприятието е приключило за предходната година с облагаема печалба и отчетените нетни приходи от продажби за предходната година превишават 200,000 лв.

15 ноември - внасяне на еднократните данъци върху разходите за представителни мероприятия, разходи за социални придобивки, предоставени в натура, разходи, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозни средства и разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и за застраховки “Живот”, начислени за м. октомври.

30 ноември - внасяне на удържаните данъци при източника за доходи на чуждестранни лица, начислени през м. октомври, ако със съответната държава , на която е местно лице получателят на дохода, няма сключена СИДДО, и за доходи, начислени през м. август, ако със съответната държава има сключена СИДДО.

30 ноември - последна вноска за данък върху недвижимите имоти.

30 ноември - изготвяне на новите бюджети за следващата година.

30 ноември
- предварителни годишни одити, подготовка за извършване на инвентаризации на активи и пасиви.

гр. Русе, ул. Църковна Независимост 2, тел. 082/834 348, 0888 963 545 Web Design: web-design

финансов календар - Януари месец Финансов календар - Март Финансов календар - Април Финансов календар - Май Финансов календар - Юни Финансов календар - Юли Финансов календар - Август Финансов календар - Септември Финансов календар - Октомври Финансов календар - Ноевмри Финансов календар - Декември Финансов календар - Февруари