Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Начало За Нас Услуги Полезно Контакти
Начало - Българска версия English version

Финансов календар - Март

финансов календар

10 март - внасяне на удържани лични данъци върху доходи от трудови и извънтрудови правоотношения.

10 март – внасяне от възложителя и от самоосигуряващите се лица на дължими за м. февруари осигурителни вноски върху доходи по извънтрудови правоотношения

10 март - подаване на Интрастат декларация с данни за м. февруари.

14 март - подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри, както и на VIES-декларация, ако е налице задължение по ЗДДС и внасяне на дължимия ДДС за м. февруари.

14 март - подаване на акцизна декларация по ЗАДС и внасяне на дължимия акциз за м. февруари.

15 март - внасяне на месечна авансова вноска за корпоративния данък, ако предприятието е приключило предходната година с облагаема печалба и отчетените нетни приходи от продажби за предходната година превишават 200,000 лв.

15 март - внасяне на еднократните данъци върху разходите за представителни мероприятия, разходи за социални придобивки, предоставени в натура, разходи, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозни средства и разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и за застраховки “Живот” за м. февруари.

31 март - внасяне на удържаните данъци при източника за доходи на чуждестранни лица, начислени през м. февруари, ако със съответната държава, на която е местно лице, получателят на дохода, няма сключена СИДДО, и за доходи, начислени през м. декември на предходната година, ако със съответната държава има сключена СИДДО.

31 март - изготвяне на годишния финансов отчет за предходната година. Публичните предприятия представят годишния финансов отчет в Комисията за финансов надзор.

31 март - одобрение на финансовия отчет от управителните органи.

31 март - подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО, годишен финансов отчет, включително с приложенията към отчета и копие от одиторския доклад; плащане на корпоративния данък; при подаване на годишната данъчна декларация и годишния финансов отчет до 31 март по електронен път и плащане на данъка в този срок се ползва отстъпка в размер на 1% от дължимия годишен данък, но не-повече от 1,000 лв.

31 март
– заплащане на първата вноска на данъка върху превозните средства; при заплащане на целия размер на дължимия данък се ползва отстъпка в размер на 5 на сто.

1 март - 30 април - първа вноска за данък върху недвижимите имоти; при плащане на пълния размер на данъка за годината - 5% отстъпка

гр. Русе, ул. Църковна Независимост 2, тел. 082/834 348, 0888 963 545 Web Design: web-design

финансов календар - Януари месец Финансов календар - Март Финансов календар - Април Финансов календар - Май Финансов календар - Юни Финансов календар - Юли Финансов календар - Август Финансов календар - Септември Финансов календар - Октомври Финансов календар - Ноевмри Финансов календар - Декември Финансов календар - Февруари