Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Начало За Нас Услуги Полезно Контакти
Начало - Българска версия English version

Финансов календар - Юни

финансов календар

10 юни - внасяне на удържани лични данъци върху доходи от трудови и извънтрудови правоотношения

10 юни – внасяне от възложителя и от самоосигуряващите се лица на дължими за м. май осигурителни вноски върху доходи по извънтрудови правоотношения.

10 юни - подаване на Интрастат декларация с данни за м. май.

14 юни - подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри , както и на VIES-декларация,ако има задължение по ЗДДС, и внасяне на дължимия ДДС за м. май.

14 юни - подаване на акцизна декларация по ЗАДС и внасяне на дължимия акциз за м. май.

15 юни - внасяне на месечна авансова вноска за корпоративния данък, ако предприятието е приключило предходната година с облагаема печалба и отчетените нетни приходи от продажби за предходната година превишават 200,000 лв.

15 юни - внасяне на еднократните данъци върху разходите за представителни мероприятия, разходи за социални придобивки, предоставени в натура, разходи, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозни средства и разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и за застраховки “Живот” за м. май.

30 юни - внасяне на удържаните данъци при източника за доходи на чуждестранни лица, начислени през м. май, ако със съответната държава, на която е местно лице получателят на дохода, няма сключена СИДДО, и за доходи, начислени през м. март, ако със съответната държава има сключена СИДДО.

30 юни - втора вноска за данък върху недвижимите имоти.

30 юни - краен срок за изготвяне на консолидирани отчети.

30 юни - подаване на годишния финансов отчет и одиторския доклад в Агенция по вписванията за обявяването им в Търговския регистър или публикуване на отчета.

30 юни – подаване на коригираща годишна данъчна декларация при разлика между подадения с ГДД годишен финансов отчет и този, заверен от регистрирания одитор.

гр. Русе, ул. Църковна Независимост 2, тел. 082/834 348, 0888 963 545 Web Design: web-design

финансов календар - Януари месец Финансов календар - Март Финансов календар - Април Финансов календар - Май Финансов календар - Юни Финансов календар - Юли Финансов календар - Август Финансов календар - Септември Финансов календар - Октомври Финансов календар - Ноевмри Финансов календар - Декември Финансов календар - Февруари