Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Начало За Нас Услуги Полезно Контакти
Начало - Българска версия English version

Финансов календар - Януари

финансов календар

7 януари - отпечатване на съкратен отчет на фискалната памет за всяко фискално устройство в обекта за изминалата година. Отпечатаните отчети се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети.

10 януари - внасяне на удържани лични данъци върху доходи от трудови и извънтрудови правоотношения.

10 януари – внасяне от възложителя и от самоосигуряващите се лица на дължими за м. декември на предходната година осигурителни вноски върху доходи по извънтрудови правоотношения

10 януари - подаване на Интрастат декларация с данни за м. декември на предходната година.

14 януари - подаване на справка-декларация по ЗДДС заедно с отчетните регистри, както и на VIES-декларация, ако е налице задължение по ЗДДС и внасяне на дължимия ДДС за м. декември на предходната година.

14 януари - подаване на акцизна декларация по ЗАДС и внасяне на дължимия акциз за м. декември на предходната година.

15 януари
- внасяне на месечна авансова вноска за корпоративния данък, ако предприятието е приключило предходната година с облагаема печалба и отчетените нетни приходи от продажби за предходната година превишават 200,000 лв.

15 януари - внасяне на еднократните данъци върху разходите за представителни мероприятия, разходи за социални придобивки, предоставени в натура, разходи, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозни средства и разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и за застраховки “Живот”, начислени за м. декември на предходната година.

31 януари
- внасяне на удържаните данъци при източника за доходи на чуждестранни лица, начислени през м. декември за предходната година, ако със съответната държава, на която е местно лице получателят на дохода няма сключена СИДДО, и за доходи, начислени през м.октомври на предходната година, ако със съответната държава има сключена СИДДО.

31 януари
– подаване на декларация за удържания данък при източника за доходи на чуждестранни лица, платен през четвъртото тримесечие на предходната година.

31 януари - работодателите преизчисляват сумите на данъка върху личните доходи на служителите

31 януари - подаване на декларация за облагане с годишен патентен данък за настоящата година и внасяне на първа вноска на годишния патентен данък за настоящата година; при заплащане на пълния размер на патентния данък се ползва отстъпка от 5 на сто.

31 януари – независимите малки пивоварни подават в компетентното митническо учреждение по местонахождението на данъчния склад информация за произведената бира през предходната година.

31 януари – Общинските съвети определят размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, както и размерът на таксата за битови отпадъци

гр. Русе, ул. Църковна Независимост 2, тел. 082/834 348, 0888 963 545 Web Design: web-design

финансов календар - Януари месец Финансов календар - Март Финансов календар - Април Финансов календар - Май Финансов календар - Юни Финансов календар - Юли Финансов календар - Август Финансов календар - Септември Финансов календар - Октомври Финансов календар - Ноевмри Финансов календар - Декември Финансов календар - Февруари