Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Начало За Нас Услуги Полезно Контакти
Начало - Българска версия English version

Финансов календар - Април

финансов календар

10 април - внасяне на удържани лични данъци върху доходи от трудови и извънтрудови правоотношения.

10 април
– внасяне от възложителя и от самоосигуряващите се лица на дължими за м. март осигурителни вноски върху доходи по извънтрудови правоотношения.

10 април
- подаване на Интрастат декларация с данни за м. март.

14 април - подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри, както и на VIES-декларация, ако е налице задължение по ЗДДС и внасяне на дължимия ДДС за м. март.

14 април - подаване на акцизна декларация по ЗАДС и внасяне на дължимия акциз за м. март.

15 април - заплащане на месечна авансова вноска за корпоративния данък, ако предприятието е приключило предходната година с облагаема печалба и отчетените нетни приходи от продажби за предходната година превишават 200,000 лв. Прилага се специфичния ред за определяне на размера на авансовата вноска за м. април, регламентиран в ЗКПО.

15 април - внасяне на тримесечни авансови вноски за корпоративния данък, ако предприятието е отчело данъчна загуба или нулева облагаема печалба за предходната година.

15 април - внасяне на еднократните данъци върху разходите за представителни мероприятия, разходи за социални придобивки, предоставени в натура, разходи, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозни средства и разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и за застраховки “Живот” за м. март.

15 април – лицата, упражняващи свободна професия, внасят авансов данък за получените от тях доходи през първо тримесечие на годината.

30 април – подаване на справка за изплатените през предходната година доходи на физически лица по извънтрудови правоотношения.

30 април – деклариране на удържания данък върху доходите на чуждестранни лица, платен през първото тримесечие нa годината.

30 април - внасяне на удържаните данъци при източника за доходи на чуждестранни лица, начислени през м. март, ако със съответната държава, на която е местно лице получателят на дохода няма сключена СИДДО, и за доходи, начислени през м. януари, ако със съответната държава има сключена СИДДО.

30 април
- внасяне на патентен данък за второто тримесечие на годината (втора вноска).

30 април
- подаване на годишна данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица за предходната година и внасяне на дължимия данък върху доходите; отстъпка в размер на 5 на сто се ползва при подаване на ГДД по електронен път и внасяне на дължимия данък за довнасяне в посочения срок.

30 април – краен срок за изготвяне на консолидираните отчети на публичните дружества и за представянето им на Комисията за финансов надзор.

гр. Русе, ул. Църковна Независимост 2, тел. 082/834 348, 0888 963 545 Web Design: web-design

финансов календар - Януари месец Финансов календар - Март Финансов календар - Април Финансов календар - Май Финансов календар - Юни Финансов календар - Юли Финансов календар - Август Финансов календар - Септември Финансов календар - Октомври Финансов календар - Ноевмри Финансов календар - Декември Финансов календар - Февруари